подходящ подарък за нов дом, ПКС, лекторски часове, възнаграждения на класните ръководители, платен отпуск, допълнителен труд — ВФК и др." /> Мониторинг върху диференцираното заплащане на учителите в системата на средното образование, оценъчна карта за диференцирано заплащане на учителите
  • Свържете се с насСвържете се с нас

Оценъчна карта за диференцирано заплащане на учителите

Детайли
Създаден от: 02.02.2020
Автор: Желязко
Прегледи: 600

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

При постигнато съгласие между директор и синдикати, се подписва протокол, като всяка страна запазва екземпляр от подписаните договорености. При доказано неизпълнение на задължения от страна на заместващия, от общото му възнаграждение за заместване се отдържа пропорционална част, съответстваща на неизпълнението.

Работната заплата на работника или служителя се превежда по банков път. Атестираният също се подписва. Изпълнението на задълженията на вътрешния контрольор се констатират с ревизионна бележка в книгата за контролната дейност на директора — по плана за контролната дейност. Така се полуват сумите, които трябва да бъдат начислени на лицата, включени в оценяването.

В приложения към проектонаредбата са разписани подробно изискванията към всяка от учителските длъжности учител, старши учител и главен учител - например какво образование се изисква, както и изискванията към всеки от професионалните профили към длъжностите, които са:.

Особено ярко изпъква нежеланието и на учители, когато е било навършването на кръглата година, което се удостоверява с подписа му, оценъчна карта за диференцирано заплащане на учителите. При навършване на кръгла година педагогически стаж - промяната се извършва, които извършват подбора на показатели и критерии или участват в процедурата по оценяване на резултатите от труда по един или друг нач? Мотивиране на персонала за качествено изпълнение на задълженията.

Директорът запознава насаме всеки един от оценяваните с оценката му. Ако работникът или служителят отговаря на изискванията на чл.

Високите оценки ще отварят вратата към кариерно развитие и "поощряване на педагогическите специалисти".
 • Същевременно, като важни показатели са включе- ни управлението на човешките ресурси, привличането на допълнителни източници на финансиране на училището и осигуряване на високо ниво на заместване на отсъстващи учители.
 • Участието се документира с грамота или удостоверение, представени от лицето.

За referati.org

В случай, че е сключен основен трудов договор - допълнителното трудово възнаграждение се дължи на общо основание, независимо от продължителността на работното време.

В някои случаи, когато има допълнителни плащания, може да се даде втори аванс. Лекторски възнаграждения по тази точка се изплащат в размера, определен в точка 3. За срока на проекта на директора се изплаща допълнително възнаграждение за извършената работа по проекта. Тези данни разкриват нагласата на ръководителите на училища и детски градини да продължат да развиват и разширяват приложението на диференцираното заплащане с цел все по-значимото му обвързване с реал- ната оценка на качеството на учителския труд.

Съставят се отделни месечни рекапитулации за училище, проекти по ОП РЧР и други дейности при необходимост. Редът и начинът за изменение на основните заплати и допълнителните възнаграждения.

Мониторингът върху всички процеси, извършвани от педагогическия персонал. На практика това изменение в правилника регламентира кариерната стълбица в учителските и възпитателските длъжности и изрично постановява наличието на диференцирани спрямо длъжността възнаграждения. Основните работни заплати се съобразяват с минималния осигурителен праг по дейности и групи професии за съответната година.

Високите оценки ще отварят вратата към кариерно развитие и "поощряване на педагогическите специалисти". За допълнителни дейности, свързани с работните заплати се осъществява съгласно СФУК.

Форма за търсене

Минимална основна работна заплата за главен учител — лева при педагогически стаж минимум 10 години. Наличието на конкуренция с преки финансови после- дици, появяващи се като резултат от положени или не усилия и постигнати или не резултати, може да има стимулиращ ефект и да повиши мотивацията на учителите към развитие и усъвършенстване. Тази процедура регламентира промяната на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит на работещите в училището.

Key words: differentiated teachers payments, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Основна работна заплата за общ wolf tattoo moon geometric със техническо образование - е МРЗ за страната!

Възнаграждението може да бъде спряно поради неизпълнение на задълженията от страна на ВФК. Средствата за работна заплата за съответен период се използват за оценъчна карта за диференцирано заплащане на учителите и изплащане на: 2.

Пловдив тел:председателствана от директора. Когато педагогическият персонал е над 10 души, school management Въведение Приемането на Национална програма за развитието на училищното об- разование и предучилищното възпитание и подготовка - поставя началото на множество промени и нововъведения в сферата на средното об- разование.

За реферати.орг

За проверка на една писмена работа на ученик от олимпиада или състезание — за всеки проверител — 0,5 лекторски час. Директорът издава заповед, с която задължава главния счетоводител да начисли на работещите индивидуалните им суми ДТВ от икономии. Виж още за: атестиране директори МОН нови изисквания оценка училища учители. По време на оценяването директорът присъства и води записки в специална тетрадка.

Условията и реда за определяне на основните индивидуални месечни работни заплати! За оценяване по някои критерии се използват оценъчни карти. За реферати. Параграф включва: пар. Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия персонал, се определя в рамките на средствата по предходната точка пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището, ако не могат да се възложат на щатния персонал в училището.

На практика това изменение в правилника регламентира кариерната стълбица в учителските и възпитателските длъжности и изрично постановява наличието на диференцирани оценъчна карта за диференцирано заплащане на учителите длъжността възнаграждения?

Когато педагогическият персонал е над 10 души, председателствана от директора.

Need an account? Съще- временно, сериозните разлики в положителните оценки за системата между учителите, от една страна, и директорите, от друга, ясно индикират възможен проблем в начина, по който системата за диференцирано заплащане се въз- приема от служителите и от ръководителите. Мониторинг върху процесите, свързани с изплащане на възнаграждения по проекти, финансирани по ОПРЧР, се извършва съгласно правилата на съответния проект.

Съгласно приетия с решение на ПС срок, комисията разглежда постъпилите документи, на базата на които всеки член извършва самостоятелна оценка на всеки член от педагогическия персонал.

За реализирани икономии на средства за РЗ - Вътрешни правила за разпределение :. В заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, ал. Professionals show ambivalent feelings about the way this system works both in terms of evaluation criteria and in the way evaluation is done. Основна работна заплата за учител - 6 60 лева.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. DEFAULT
 3. -оценъчна карта за диференцирано заплащане на учителите

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   03.02.2020 в 20:39 Стойно:
   Докато отказът за включване на представители на училищни и извънучилищни общности в самия процес на оценяване е разбираем с оглед изказаните мнения за липса на компетент- ност, невъзможност да се разберат спецификите на учителския труд и въз- можен субективизъм, липсата на желание да се привлекат външни експерти, които да осигуряват честност и прозрачност на процедурата индикира ясно недоверие у педагогическите специалисти в независимостта и компетент- ността на каквито и да били експертни органи и организации. Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 15 октомври.

  Закотвен

  Хареса ми го